• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 12 926
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/O szkole/Innowacja pedagogiczna/Innowacja pedagogiczna- "Z przyrodą i kultura za pan brat"

Innowacja pedagogiczna- "Z przyrodą i kultura za pan brat"

 Padlet innowacji "Z przyrodą i kulturą za pan brat"

WSTĘP
 „ Z przyrodą i kulturą za pan brat. ” to innowacja o charakterze przyrodniczo - kulturowym. Dzieci poprzez swoją aktywność i działanie - poznają bliżej walory przyrodnicze, geograficzne, kulturowe i historyczne Czerwionki oraz okolic Brennej. 
 Przybliżenie dzieciom tematu piękna naszych okolic przyczyni się do rozbudzenia zainteresowań, poczucia przynależności, a jednocześnie tolerancji i kształtowania właściwych postaw społecznych.
Treści poruszane w trakcie realizacji innowacji będą posiadały wiele walorów rozwijających wiedzę, wyobraźnię, intelekt dziecka, ciekawość świata, który nas otacza. 
Poznanie różnorodności przyrodniczej, architektonicznej i kulturowej rozwinie u dziecka poznawczą ciekawość i otwartość na otaczający świat. 
Dzięki zorganizowanym spotkaniom (online i w realu) będą mogły poznać gwarę, stroje, piosenki, tańce, legendy, ciekawostki przyrodnicze i architektoniczne związane z regionem.  
Zaplanowane obserwacje przyrodnicze i doświadczenia pozwolą na wyciągnięcie ciekawych wniosków. Dzieci będą mogły porównać pogodę w tych niezbyt oddalonych, a jednak tak różnych miejscowościach.
Zabawy z muzyką, tańcem, smak regionalnych potraw, pobudzą ekspresję i zaspokoją naturalną potrzebę ruchu.   
Uczniowie biorący udział w innowacji „Z przyrodą i kulturą za pan brat” w roku szkolnym 2022/23 będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. Dzieci dzięki tym zajęciom pogłębią umiejętność komunikowania się ze szkoła partnerską. W ramach projektu będą na bieżąco wykorzystywali nabyte umiejętności.

CELE  OGÓLNE PROGRAMU
Uświadomienie uczniom jakie korzyści i możliwości daje nam znajomość innych kultur.
Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
Poznawanie zjawisk przyrodniczo  poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń i obserwacji.
Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego. 
Rozbudzanie zainteresowania kulturą innych regionów Polski.
Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
Kształcenie umiejętności współpracy.
Rozwijanie w uczniach tolerancji, otwartości, ciekawości wobec innych kultur
Współpraca, wymienianie się pomysłami i doświadczeniami, wykorzystanie możliwości technologii do komunikowania się 
Wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.
Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu. 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
Nawiązanie współpracy ze Szkoła Podstawową nr 2 w Brennej.
Umożliwienie uczniom  komunikowania się z  uczniami  szkoły partnerskiej  za pomocą różnorodnych narzędzi.
Nagrywanie krótkich filmików i piosenek.
Rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych, muzycznych.
Kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania problemów.
Podejmowania twórczych działań z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej.
Nabycie umiejętności właściwego dobierania narzędzi TIK do wykonywanych zadań.
Posługiwanie się prostymi narzędziami.
Rozwijanie umiejętności współpracy z innym.
Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł.
Wzmacnianie u dzieci poczucia współodpowiedzialności za realizację poszczególnych działań
Rozwijanie logicznego myślenia i koncentracji uwagi.
Przestrzeganie ustalonych zasad w wykonywaniu doświadczeń.
Zdobywanie nowej wiedzy.
Wzmacnianie u dzieci poczucia współodpowiedzialności za realizację poszczególnych działań.
Stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu m.in. poprzez samodzielne zdobywanie informacji, wiedzy i umiejętności.
 

TREŚCI PROGRAMU
 Rozbudzanie zainteresowań swoja miejscowością oraz wybranym regionem Polski
Komunikowanie się z uczniami ze szkoły partnerskiej.
Wykonanie prac plastycznych, technicznych na temat własnych miejscowości.
Prezentowanie regionalnych piosenek, tańców, gwary.
Współtworzenie padletu wspólnie z partnerami projektu.
Poznawanie informacji o  wybranym regionie.
Wykorzystywanie multimediów w celu bliższego poznania.
Zorganizowanie spotkań szkół partnerskich.
Zainteresowanie uczniów doświadczeniami i obserwacjami przyrodniczymi
Wykorzystanie sfery poznawczej uczniów tj. wiedzy, ciekawości, chęci eksperymentowania, zadawania pytań.
Opieranie się na sferze emocjonalno- motywacyjnej uczniów tj. zapale, motywacji pracowitości, wytrwałości, zdyscyplinowaniu.
Prezentacja i porównanie wyników pracy uczniów szkół partnerskich.
 Kształtowanie właściwych postaw społecznych
Rozwijanie w uczniach postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur.
Wykorzystywanie umiejętności plastycznych, technicznych, muzycznych w różnych projektach
Zachęcanie uczniów do rozwijania swoim umiejętności językowych.
 Zainteresowanie uczniów wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauce
Wykorzystywanie technologii informacyjnej do współpracy ze szkołą partnerską.
Zapoznanie z wybranym programem komputerowym, narzędziem, aplikacją, stroną internetową.
Uwrażliwienie dzieci na bezpieczne korzystanie z Internetu.
 

METODY PRACY
Gry i zabawy dydaktyczne
Wykonywanie prac projektowych
Prezentacje uczniów
Stosowanie burzy mózgów
Techniki dramowe ( dialogi, scenki dramowe, mini inscenizacje)
Wykonywanie doświadczeń i obserwacji
Wykorzystywanie nowoczesnych technologii
 

FORMY PRACY
 Zbiorowa
Grupowa
Indywidualna

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczniowie:

Mają rozwinięte  zainteresowania związane z przyrodą i kulturą własnej miejscowości i wybranego regionu.
Znają, rozumieją i szanują kulturę swoją i innych części Polski
Komunikują się z uczniami z Brennej
Samodzielnie przeprowadzają proste doświadczenia i obserwacje
Systematycznie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności.
Podejmują różnorodne aktywności, biorą pod uwagę bezpieczeństwo swoje i innych. 

 EWALUACJA
Obserwacja uczniów podczas zajęć
Rozmowy z uczniami i ich rodzicami
Analiza wytworów ucznia przygotowanych podczas zajęć (prezentacja prac na stronie internetowej szkoły lub wirtualnej tablicy)

do góry