• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 926
 • lokalizacja
 • BiP

Świetlica

Godziny pracy: Świetlica szkolna jest czynna codziennie od 7.30 do 15.30.

Witamy w naszej świetlicy szkolnej!

Świetlica jest czynna od godz. 7.30 do 15.30

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, stworzenie warunków do nauki własnej, zabawy i rekreacji.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej , zabawy i rekreacji.
 2. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań dzieci, wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej.
 3. Kształtowanie postaw społecznych oraz nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia i kierowania się ważnymi dla zbiorowości normami postępowania
 4. Rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej
 5. Upowszechnianie zasad kultury
 6. Zapoznawanie z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania czasu wolnego , przyswajanie dobrych nawyków w tym zakresie.
 7. Wspomaganie rozwoju fizycznego poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
 8. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem

Harmonogram dnia świetlicy szkolnej

 • 7:30-8:00 Przygotowanie do lekcji
 • 8:00-8:45 Prace plastyczne związane z tematem tygodnia / Gry stolikowe.
 • 11:35-12:35 Sprawdzenie listy obecności oraz czytanie książek lub słuchanie słuchowisk dobranych zgodnie z zainteresowaniem dzieci, grupą wiekową i możliwościami intelektualnymi. Czas na zabawy swobodne i ruchowe
 • 12:35-13:35 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym, zabawy ruchowe w Sali, zabawy swobodne w zależności od możliwości i zapotrzebowania (boisko szkolne, park)
 • 13:35-14:30 Odrabianie zadań domowych przez dzieci. Zajęcia zgodnie z tematem tygodnia, pogadanka, czytanie tekstów, dyskusja kierowana, prace plastyczne, itp.
 • 14:30-15:30 Zabawy swobodne, zabawy zorganizowane. Gry logiczne/gry planszowe.

Świetlica szkolna

do góry