• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 12 926
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna

Szanowni Państwo
Rodzice i Opiekunowie Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce – Leszczynach Niniejszym informujemy, że z dniem 12 września 2019 weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019 poz. 1078). 

Zgodnie z wolą ustawodawcy opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

W roku szkolnym 2020/2021 w tutejszej Szkole profilaktyczna opieka zdrowotna będzie realizowana przez Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Klasztorna 1 43-178 Ornontowice

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami są zobowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , w szczególności do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie realizowana w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnejz dnia 24 września 2013 r. tj. z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 736) – wyciąg w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 7 ust 2 wyżej wymienionej ustawy rodzicom albo pełnoletnim uczniom przysługuje prawo zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu odnośnie zakresu sprawowanej opieki zdrowotnej nad uczniem. Sprzeciw winien zostać złożony w formie pisemnej bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego opiekę zdrowotną tj. Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Klasztorna 1 43-178 Ornontowice

Z treścią klauzuli informacyjnej w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO) można zapoznać się w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, znajdującym się na terenie placówki.

Wzór sprzeciwu wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną stanowi załącznik do niniejszej informacji. Formularz można pobrać ze strony internetowej szkoły.

W załączeniu treść klauzuli informacyjnej w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO).

Z poważaniem
Pielęgniarka w Środowisku Nauczania Wychowania
Barbara Honisz

do góry