Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. Furgoła 71

tel. 03 24 312 926

E-mail: zs2czerwionka@wp.pl; sekretariat@czerwionkasp4.pl

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie o ochronie osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach ul. Furgoła 71, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Dyrektora placówki.

 2. W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Wojciech Górecki, z którym można się skontaktować mailowo w.gorecki@avdlabiznesu.pl, oraz telefonicznie 602 597 030.

 3. Celem przetwarzania jest realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dane będą przetwarzane w oparciu o:

 • art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 • art. 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją oraz realizacją wycieczek,

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw.

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa na podstawie których działa Administrator.

 2. Każda osoba której dane są przetwarzane posiada swoje prawa. Na podstawie:

 • Art. 15 RODO - Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą,

 • Art. 16 RODO - Prawo do sprostowania danych,

 • Art. 17 RODO - Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

 • Art. 18 RODO - Prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • Art. 21 RODO - Prawo do wniesienia sprzeciwu,

 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Każdy którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Podanie danych osobowych wynikających z art. 6 ust. 1 c jest obligatoryjne i wynika wprost z wymogów ustawowych.

 3. Informuję ponadto, że dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu a przetwarzane w sposób zautomatyzowany.