Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. Furgoła 71

tel. 03 24 312 926

E-mail: zs2czerwionka@wp.pl; sekretariat@czerwionkasp4.pl

Deklaracja dostępności

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest , e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Furgoła 71 jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek jest usytuowany na obrzeżach  Czerwionki. Do Szkoły można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (od wejścia głównego w odległości ok. 150m znajduje się przystanek Czerwionka-Park Furgoła . W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne od strony ulicy Furgoła. Jedno z wejść  posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim.

Za budynkiem, od strony wschodniej, funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - stanowisko postojowe wyznaczono i oznaczono symbolem „koperty” kolorem białym.

Dojście z miejsca parkingowego do wejściaz pochylnią przebiega najkrótszą możliwą drogą, po chodniku.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I i II piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta  znajduje się na parterze, w odległości 1,5 m od sekretariatu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Punkt informacyjny oraz podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły i jest zlokalizowany przy głównym ciągu komunikacyjnym od strony wejścia posiadającego pochylnię  umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim.

Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.