Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. Furgoła 71

tel. 03 24 312 926

E-mail: zs2czerwionka@wp.pl; sekretariat@czerwionkasp4.pl

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Czerwionka - Leszczyny, dnia 01.09.2020r.

 

Szanowni Państwo

Rodzice i Opiekunowie Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki

w Czerwionce – Leszczynach

INFORMACJA

 

Niniejszym informujemy, że z dniem 12 września 2019 weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019 poz. 1078).

Zgodnie z wolą ustawodawcy opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

 

W roku szkolnym 2020/2021 w tutejszej Szkole profilaktyczna opieka zdrowotna będzie realizowana przez Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Klasztorna 1 43-178 Ornontowice

 

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust 1 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami są zobowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , w szczególności do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie realizowana w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnejz dnia 24 września 2013 r. tj. z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 736) – wyciąg w załączeniu.

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 7 ust 2 wyżej wymienionej ustawy rodzicom albo pełnoletnim uczniom przysługuje prawo zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu odnośnie zakresu sprawowanej opieki zdrowotnej nad uczniem. Sprzeciw winien zostać złożony w formie pisemnej bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego opiekę zdrowotną tj. Gminny Ośrodek Zdrowia ul. Klasztorna 1 43-178 Ornontowice

 

 

Z treścią klauzuli informacyjnej w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO) można zapoznać się w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, znajdującym się na terenie placówki.

 

Wzór sprzeciwu wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną stanowi załącznik do niniejszej informacji. Formularz można pobrać ze strony internetowej szkoły.

W załączeniu treść klauzuli informacyjnej w związku ze świadczeniem usług medycznych (art. 13 RODO).

 

Z poważaniem

 

Pielęgniarka w Środowisku Nauczania Wychowania

Barbara Honisz

 

 

(Miejscowość, data)

………………………………………………………………………………….……………………………

(Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna)

……………………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul. Klasztorna 1

43-178

 

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

 

Niniejszym na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019 poz. 1078). wyrażam sprzeciw odnośnie realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania, higienistkę szkolną -

  1. w pełnym zakresie

  2. w zakresie świadczeń polegających na………………………………..……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….…….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

w stosunku do pozostającej/ego pod moją opieką

 

.………………………… …………………………………………………………….………

(imię i nazwisko małoletniego ucznia i nr PESEL)

 

…………………….…………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego )

 

proszę zakreślić pkt 1 lub 2 . W przypadku zakreślenia pkt 2 należy wskazać zakres świadczeń objętych sprzeciwem

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 r. tj. z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 736)

- wyciąg

Załącznik 4. Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji.

Część I

1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).

2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

3. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

4. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w części III.

Część II. Warunki realizacji testów przesiewowych

LP.

WIEK ALBO ETAP EDUKACJI

TESTY PRZESIEWOWE

1

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne*(**)

1. Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);

4) ostrości wzroku;

5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

6) ciśnienia tętniczego krwi.

2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

2

Klasa III szkoły podstawowej**

Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzroku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.

3

Klasa V szkoły podstawowej**

Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzroku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.

4

Klasa VII szkoły podstawowej **

Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
3) ostrości wzroku;
4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
5) ciśnienia tętniczego krwi.

5

Klasa I szkoły ponadpodstawowej**

Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
3) ostrości wzroku;
4) ciśnienia tętniczego krwi.

6

Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia

Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) ostrości wzroku;
3) ciśnienia tętniczego krwi.

* W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej.

** W przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych.

Pliki do pobrania